Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Tag: اینترنت پرسرعت

638 Hits |

               

 

 • به تمام قیمتهای فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • خرید ترافیک اضافه بین المللی به ازای هر گیگابایت ۲,۰۰۰ تومان در طول مدت اشتراک امکان‌پذیر است.
 • درسرویس های غیرحجمی، حجم مصرفی مشترک پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، شامل کاهش سرعت مطابق بند ۵ مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات شده و مشترک می‌تواند با خرید حجم ترافیک اضافی به سرعت اصلی سرویس باز گردد.
 • ترافیک قید شده در سرویس، آستانه مصرف منصفانه بر اساس ترافیک بین‌الملل است که به معنی حداکثر میزان تبادل مجموع ترافیک بین‌الملل مجاز (دریافتی و ارسالی) در طول یک ماه خواهد بود که کاربر می‌تواند حداکثر به اندازه دو برابر میزان مصرف منصفانه را برای ترافیک داخلی خود استفاده نماید.
 • ترافیک داخلی شامل بازدید از سایت‌های منتخب است و مشترکین در صورت مراجعه به این سایت‌ها از ترافیک داخلی استفاده خواهند کرد.
 • برای سرویس های جدید، هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران از آبان ماه ۹۶ مطابق مصوبه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات برابر ۱۲,۰۰۰ تومان می باشد.
 • علاوه بر هزینه دایری و تخلیه مخابراتی، هزینه نصب و راه‌اندازی سرویس‌های مشترکین جدید15000 تومان می‌باشد.
 • تمامی سرويس‌ها شامل Valid IP ديناميک می‌باشند.
 • هزینه آی‌پی استاتیک ۱۰,۰۰۰ تومان می باشد.

 

681 Hits |

 

 

 • به تمام قیمت‎های فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • خرید ترافیک اضافه بین المللی به ازای هر گیگابایت ۲,۰۰۰ تومان در طول مدت اشتراک امکان‌پذیر است.
 • درسرویس های غیرحجمی، حجم مصرفی مشترک پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، شامل کاهش سرعت مطابق بند ۵ مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات شده و مشترک می‌تواند با خرید حجم ترافیک اضافی به سرعت اصلی سرویس باز گردد.
 • ترافیک قید شده در سرویس، آستانه مصرف منصفانه بر اساس ترافیک بین‌الملل است که به معنی حداکثر میزان تبادل مجموع ترافیک بین‌الملل مجاز (دریافتی و ارسالی) در طول یک ماه خواهد بود که کاربر می‌تواند حداکثر به اندازه دو برابر میزان مصرف منصفانه را برای ترافیک داخلی خود استفاده نماید.
 • ترافیک داخلی شامل بازدید از سایت‌های منتخب است و مشترکین در صورت مراجعه به این سایت‌ها از ترافیک داخلی استفاده خواهند کرد.
 • برای سرویس های جدید، هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران از آبان ماه ۹۶ مطابق مصوبه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات برابر ۱۲,۰۰۰ تومان می باشد.
 • علاوه بر هزینه دایری و تخلیه مخابراتی، هزینه نصب و راه‌اندازی سرویس‌های مشترکین جدید 15,۰۰۰ تومان می‌باشد.
 • تمامی سرويس‌ها شامل Valid IP ديناميک می‌باشند.
 • هزینه آی‌پی استاتیک ۱۰,۰۰۰ تومان می باشد.

 

 
 
 
933 Hits |

                                             

 

 • به تمام قیمتهای فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • خرید ترافیک اضافه بین المللی به ازای هر گیگابایت ۲,۰۰۰ تومان در طول مدت اشتراک امکان‌پذیر است.
 • درسرویس های غیرحجمی، حجم مصرفی مشترک پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، شامل کاهش سرعت مطابق بند ۵ مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات شده و مشترک می‌تواند با خرید حجم ترافیک اضافی به سرعت اصلی سرویس باز گردد.
 • ترافیک قید شده در سرویس، آستانه مصرف منصفانه بر اساس ترافیک بین‌الملل است که به معنی حداکثر میزان تبادل مجموع ترافیک بین‌الملل مجاز (دریافتی و ارسالی) در طول یک ماه خواهد بود که کاربر می‌تواند حداکثر به اندازه دو برابر میزان مصرف منصفانه را برای ترافیک داخلی خود استفاده نماید.
 • ترافیک داخلی شامل بازدید از سایت‌های منتخب است و مشترکین در صورت مراجعه به این سایت‌ها از ترافیک داخلی استفاده خواهند کرد.
 • برای سرویس های جدید، هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران از آبان ماه ۹۶ مطابق مصوبه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات برابر ۱۲,۰۰۰ تومان می باشد.
 • علاوه بر هزینه دایری و تخلیه مخابراتی، هزینه نصب و راه‌اندازی سرویس‌های مشترکین جدید 15000 تومان می‌باشد.
 • تمامی سرويس‌ها شامل Valid IP ديناميک می‌باشند.
 • هزینه آی‌پی استاتیک ۱۰,۰۰۰ تومان می باشد.

 

606 Hits |
1491 Hits |

                                                  

 • به تمام قیمتهای فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • خرید ترافیک اضافه بین المللی به ازای هر گیگابایت ۲,۰۰۰ تومان در طول مدت اشتراک امکان‌پذیر است.
 • درسرویس های غیرحجمی، حجم مصرفی مشترک پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، شامل کاهش سرعت مطابق بند ۵ مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات شده و مشترک می‌تواند با خرید حجم ترافیک اضافی به سرعت اصلی سرویس باز گردد.
 • ترافیک قید شده در سرویس، آستانه مصرف منصفانه بر اساس ترافیک بین‌الملل است که به معنی حداکثر میزان تبادل مجموع ترافیک بین‌الملل مجاز (دریافتی و ارسالی) در طول دوره خواهد بود که کاربر می‌تواند حداکثر به اندازه دو برابر میزان مصرف منصفانه را برای ترافیک داخلی خود استفاده نماید.
 • ترافیک داخلی شامل بازدید از سایت‌های منتخب است و مشترکین در صورت مراجعه به این سایت‌ها از ترافیک داخلی استفاده خواهند کرد.
 • برای سرویس های جدید، هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران از آبان ماه ۹۶ مطابق مصوبه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات برابر ۱۲,۰۰۰ تومان می باشد.
 • علاوه بر هزینه دایری و تخلیه مخابراتی، هزینه نصب و راه‌اندازی سرویس‌های مشترکین جدید 15000 تومان می‌باشد.
 • تمامی سرويس‌ها شامل Valid IP ديناميک می‌باشند.
 • هزینه آی‌پی استاتیک ۱۰,۰۰۰ تومان می باشد.